ระบบบริหารจัดการงานวิจัย   

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนโครงการแยกปีงบประมาณ
จำนวนโครงการแยกตามชื่อแหล่งทุน
จำนวนโครงการแยกตามสถานะการดำเนินการ
จำนวนนักวิจัยแยกตามกลุ่มงาน
จำนวนโครงการแยกตามแหล่งทุน
จำนวนโครงการตามกลุ่มวิจัย
การตีพิมพ์/นำเสนองานวิจัย
จำนวนบุคลากรที่เคยทำวิจัยมาก่อน
จำนวนโครงการตามกลุ่มวิจัย